Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usługi koordynowania

0

                                             

znak sprawy: P-1/2016                                                                    Krosno, 21 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30

38-400 Krosno

 

 

 

 

dotyczy:         postępowania na wykonywanie usługi koordynowania w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno informuje, że zostało udzielone zamówienie na wykonywanie usługi koordynowania w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2016.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Dorota Chilik, Rogi, ul. Długa 44,38-430 Miejsce Piastowe.

 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34 931,70 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43 200,00 PLN.
 • Oferta z najniższą ceną: 43 200,00 PLN / Oferta z najwyższą ceną: 45 600,00 PLN.

 

 

 

                                             

znak sprawy: P-1/ 2016                                                             Krosno, 20.12.2016 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30

38-400 Krosno

 

 

dotyczy:    postępowania na wykonywanie usługi koordynowania w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Zamawiający:

Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi

36-200 Brzozów, Stara Wieś 778

informuje, że w postępowaniu na wykonywanie usługi koordynowania w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zostały złożone .. oferty,

 1. Dorota Chilik, Rogi, ul. Długa 44,38-430 Miejsce Piastowe, której cena brutto wynosi 43 200,00 zł,
 2. Firma Monika Subik, ul. Graniczna 55, 38-457 Świerzowa Polska której cena brutto wynosi 45 600,00 zł,

 

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Dorota Chilik, Rogi, ul. Długa 44,38-430 Miejsce Piastowe. Cena oferty jest najniższa spośród złożonych ofert..

 

                                                                                                          Ks. Jan Bielec

 

 

 

 

 

 

 

znak sprawy: P-1/2016

Krosno, 12 grudnia 2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ISTOTNE INFORMACJENIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA OFERTY

NA

Wykonywanie usługi koordynowania

w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

CZĘŚĆ I

Zamawiający

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30

38-400 Krosno

tel.: + 48 13 432 01 80

e-mail:bielecjan@onet.eu; piotrajana@gmail.com

www.piotrajana.pl

 

W postępowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) nie stosuje się. Zamawiający nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy.

 

CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi koordynowania Projektem „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Przedmiot zamówienia będzie obejmował:

 • nadzór nad realizacją Projektu, terminowością (zgodnie z harmonogramem),
 • przygotowywanie wniosków o płatność wraz z załącznikami,
 • całkowitego rozliczenia projektu pod względem finansowym i merytorycznym,
 • bezpośrednich kontaktów z instytucjami (urzędami, biurami) odpowiedzialnymi za rozliczanie finansowo – merytoryczne,
 • promocję i informację o realizacji Projektu,
 • współpracę z zespołem zarządzającym Projektem po stronie polskiej i słowackiej,
 • nadzór nad poprawnym wykonywaniem zleconych zadań,
 • współpraca z Partnerami Projektu.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

CZĘŚĆ III

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

CZĘŚĆ IV

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

 1. w okresie ostatnich 3 lat wykonał lub wykonuje koordynację co najmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 2. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w Załączniku 2

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni łącznie spełniać warunki, o którym mowa w pkt 1.

 

Część V

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części IV pkt 1 Zaproszenia.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 do Zaproszenia.
 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje ich spełnianie.
 4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w części IV pkt 1 Zaproszenia, polega na zdolnościach innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2a do Zaproszenia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu.
 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy, złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty (Załącznik 4).

V.1 Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów. Zamawiający na podstawie oświadczeń, o których mowa wpkt V uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Część VI

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
 2. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
 3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
 4. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do Zaproszenia).
 5. Cena oferty (obliczona zgodnie z opisem w części IX Zaproszenia), powinna być wpisana do odpowiedniej rubryki formularza „Oferta”.
 6. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.
 8. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej i umieścić wraz z oświadczeniem, o którym mowa w części V ust. 1 w jednym nieprzejrzystym opakowaniu, oznaczonym:

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli,

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno; znak sprawy: P-1/2016

„Wykonanie usługi koordynowania, w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020”

OFERTA

 

Część VII

OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Ks. Jan Bielec – tel. 509586566, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

 

Część VIII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno, kancelaria plebani w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r. do godz. 12.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się w siedzibie Zamawiającego.

 

Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i niezwłocznie zostanie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

 

Oferty zostaną otwarte w Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno, w dniu 20 grudnia 2016 r. o godz. 12.30.

 

Część IX

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).

 

Oferta, której cena brutto będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Część X

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca, który składa ofertę powinien:

 • podać cenę brutto wynagrodzenia za cały okres wykonywania usługi koordynowania.

Obliczona – w opisany wyżej sposób – cena oferty będzie służyć porównaniu cen ofert zaoferowanych przez Wykonawców w celu wyboru najkorzystniejszej oferty (część IX Zaproszenia).

 

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

Część XI

TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 

Część XII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w części VII Zaproszenia.

 

Część XIII

WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi Załącznik 3 do Zaproszenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy.

Zmiana umowy może dotyczyć terminu wykonania przedmiotu umowy.

 

                                                                                                             Zatwierdził

                                                                                                          Ks. Jan Bielec

 

W załączeniu:

 • Formularz „Oferta” (Załącznik 1),
 • Oświadczenie (Załącznik 2),
 • Oświadczenie (Załącznik 2a),
 • Wzór umowy (Załącznik 3),

Możliwość komentowania jest wyłączona.