Prace budowlane przy zagospodarowaniu terenu wokół kościoła na „Ogród Maryjny”

0

znak sprawy: P-01/2016                                                                    Krosno, 5 stycznia 2017 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30

38-400 Krosno

 

 

 

 

dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia na prace budowlane przy zagospodarowaniu terenu wokół kościoła na „Ogród Maryny” (wykonanie założenia ogrodowego wokół kościoła: budowę małego obiektu mieszczącego punkt informacyjny wraz z  zapleczem sanitarnym dla pielgrzymów) w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

 

Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno informuje, że zostało udzielone zamówienie wybranemu Wykonawcy, na prace budowlane przy zagospodarowaniu terenu wokół kościoła na „Ogród Maryny” (wykonanie założenia ogrodowego wokół kościoła: budowę małego obiektu mieszczącego punkt informacyjny wraz z  zapleczem sanitarnym dla pielgrzymów) w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2017.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HAT-BUD” s.c. A.W. Cz. Korbecki  38-430 Miejsce Piastowe ul. Dworska 25.

 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1 180 109,00 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1 410 800,00  PLN.
 • Oferta z najniższą ceną: 1 410 800,00 PLN / Oferta z najwyższą ceną: 1 570 000,00 PLN.

 

 

 

znak sprawy: P-1/ 2016                                                             Krosno, 23.12.2016 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30

38-400 Krosno

 

 

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na prace budowlane przy zagospodarowaniu terenu wokół kościoła na „Ogród Maryny” (wykonanie założenia ogrodowego wokół kościoła: budowę małego obiektu mieszczącego punkt informacyjny wraz z  zapleczem sanitarnym dla pielgrzymów) w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30

38-400 Krosno

informuje, że w przetargu nieograniczonym na prace budowlane przy zagospodarowaniu terenu wokół kościoła na „Ogród Maryny” (wykonanie założenia ogrodowego wokół kościoła: budowę małego obiektu mieszczącego punkt informacyjny wraz z  zapleczem sanitarnym dla pielgrzymów) w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zostały złożone 3 oferty, które uzyskały liczbę punktów:

 

Firma i adres Wykonawcy

w kryterium:

łącznie

 z uwzględnieniem wag kryteriów

cena

[waga 60%]

Okres gwarancji

[waga 40%]

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HAT-BUD” s.c. A.W. Cz. Korbecki  38-430 Miejsce Piastowe ul. Dworska 25

60,00

40,00

100,00

R.A.Z. TRANS Sp.z o.o. Al.Jerozolimskie 81 lok. 7.10, 02-001 Warszawa

53,92

30,00

83,92

NIK-BUD Jaromir Kasprzycki,38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 25

58,38

20,00

78,38

 

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HAT-BUD” s.c. A.W. Cz. Korbecki  38-430 Miejsce Piastowe ul. Dworska 25. Oferta uzyskała największą liczbę punktów i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia.

                                                                                                          Ks. Jan Bielec

znak sprawy:  P-1/2016/RB                                                                         SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(oznaczana dalej jako SIWZ)

 

dla postępowania

o udzielenie zamówienia niepublicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

 

Nazwa zamówienia:

 

Prace budowlane przy zagospodarowaniu terenu wokół kościoła na „Ogród Maryjny” (wykonanie założenia ogrodowego wokół kościoła: budowę małego obiektu mieszczącego punkt informacyjny wraz z  zapleczem sanitarnym dla pielgrzymów)

w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Zamawiający:

 

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30

38-400 Krosno

 

tel.: + 48 13 432 01 80

e-mail:bielecjan@onet.eu; piotrajana@gmail.com

www.piotrajana.pl

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Zamawiający informuje iż nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy – Prawozamówień publicznych.

 

KROSNO, GRUDZIEŃ 2016

___________________________

 

CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych przy zagospodarowaniu terenu wokół kościoła na „Ogród Maryny” (wykonanie założenia ogrodowego wokół kościoła: budowę małego obiektu mieszczącego punkt informacyjny wraz z  zapleczem sanitarnym dla pielgrzymów) w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze WschoduProgram Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 1. Budowa będzie obejmować budynek informacyjnyo wysokości 4,55m, a wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej wynosi 4,12 m oraz:
 • powierzchni zabudowy: 80,06 m2
 • powierzchni użytkowej: 65,49 m2
 • powierzchni całkowitej: 80,06 m2
 • kubaturze budynku: 277,27 m2
 1. Przebudowa plebanii obejmuje trzy pomieszczenia wewnątrz budynku zlokalizowane na parterze, które zostaną przebudowane na dwie toalety ogólnodostępne (damską i męską).
 2. Zagospodarowanie terenu ogrodowego wokół kościoła.

Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do terenu budowy w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w części VIIpkt 2 SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaznajduje się w Załączniku A obejmujący:

 1. projekty budowlane,
 2. przedmiary robót,
 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Wszędzie (tj. w projektach, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót lub innych dokumentach) gdzie zostały użyte nazwy własne, znaki lub pochodzenie, lub wskazano certyfikaty z uwagi, że nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia, wyposażenie o parametrach nie gorszych lub wyższych.

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, oraz ewentualnych podwykonawców, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności:

 •  
 •  

tj. osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

 

Wykonawca, w celu udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, przed zawarciem umowy, oraz na wezwanie Zamawiającego w każdej chwili w trakcie realizacji zamówienia, składa oświadczenie, że osoby te będą (są) zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

 

Zamawiający, w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań, zastrzega sobie uprawnienia do weryfikacji, wszystkimi zgodnymi z przepisami prawa sposobami, zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę. W szczególności Zamawiający może żądać od Wykonawcy zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, żądać zanonimizowanych kopii dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz może wystąpić do właściwego okręgowego inspektora pracy o przeprowadzenie stosownej kontroli u Wykonawcy lub podwykonawcy.

W przypadku niespełnienia ww. wymagań, Wykonawca zapłaci karę w wysokości i na zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik 6 do SIWZ), a nadto Zamawiający może wypowiedzieć umowę.

 

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45223000-6 Konstrukcje.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.

45431000-7 Kładzenie płytek

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

 

CZĘŚĆ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Przetargu nieograniczony.

 

CZĘŚĆ III

PODWYKONAWCY

 

Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania dowolnej części zamówienia. Zamawiający żąda, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, wskazania tych części zamówienia w ofercie (sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do SIWZ – formularz „Oferta”) i podania firm podwykonawców.

 

CZĘŚĆ IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 30 września 2018 r., przekazanie terenu budowy nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

CZĘŚĆ V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej jedne roboty budowlane, którapolegała na wykonaniu nowego budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, o powierzchni użytkowejbudynku równej co najmniej 100 m2każda,
 2. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej dwie roboty budowlane, z których każdapolegała na przebudowie budynku w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.)o powierzchni przebudowybudynku równej co najmniej 30 m2każda,
 3. dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.)) do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach i zakresie:
 • konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeńcieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 • instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeńelektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

 1. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie postanowień, o których mowa w Załączniku 2.

 

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni łącznie spełniać warunki, o którym mowa w pkt 1–3.

 

Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1–3, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

CZĘŚĆ VI

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

 

VI.1. Oświadczenie

 

 1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części V pkt 1–3 SIWZ.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 do SIWZ.
 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje ich spełnianie.
 4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części V pkt 1–3 SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2a do SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu.

 

VI.2.    Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

 

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została najwyżej oceniona), do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
 1. wykazu robót budowlanych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 4a do SIWZ wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
 2. wykazu robót budowlanych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 4b do SIWZ wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
 3. wykazu osób zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 5 do SIWZz informacjami na temat ich uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 1.  
 1. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części V pkt 1–3 SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, składa wraz z dokumentami, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, dowody, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 1. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kopia każdej zapisanej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem.
 2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy, złoży oświadczenieo braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty (Załącznik 7)

 

CZĘŚĆ VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI

 

 1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
 2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Ks. Jan Bielec,tel.: , e-mail: bielecjan@onet.eu, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

 

CZĘŚĆ VIII

INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

CZĘŚĆ IX

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w części XII SIWZ.

 

CZĘŚĆ X

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Wykonawca powinien w oparciu o przedmiary wykonać kosztorys ofertowy szczegółowy i obliczyć cenę oferty netto.
 2. Podać podatek od towarów i usług (VAT),
 3. Zsumować cenę netto i podatek od towarów i usług otrzymując cenę oferty brutto.

 

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający zwraca uwagę, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania całości przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem, którenie ulegnie zmianie w okresie wykonywania umowy, z wyjątkiem przypadków wskazanych we wzorze umowy.

 

Wartość kosztów pracy przyjęta przez Wykonawcę do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,ustalonych na podstawieprzepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. z 2015 r. poz. 2008, z późn. zm.). Zamawiający przypomina, że od dnia 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone w wysokości 2 000 zł, a minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 złotych.

 

Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

 

CZĘŚĆ XI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis albo co najmniej podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).

Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynikać będzie umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

 1. Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do SIWZ), wypełniając wszystkie rubryki formularza.
 2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia i podać firmy podwykonawców.
 3. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
 4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.
 5. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie (oświadczenia), o którym mowa w części VI.1 SIWZ oraz kosztorys ofertowy szczegółowy.
 6. Ofertę wraz z oświadczeniem i kosztorysem ofertowym szczegółowym należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Parafia Rzymskokatolickap.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukliul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno

Przetarg nieograniczony – znak sprawy: ….

Prace budowlane przy zagospodarowaniu terenu wokół kościoła na „Ogród Maryjny” (wykonanie założenia ogrodowego wokół kościoła: budowę małego obiektu mieszczącego punkt informacyjny wraz z  zapleczem sanitarnym dla pielgrzymów)

w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu, Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

OFERTA

oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

 

CZĘŚĆ XII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wParafii Rzymskokatolickiej  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno, w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r. do godz. 12.00.

 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego wC, w dniu 23 grudnia 2016 r. o godz. 12.30.

 

CZĘŚĆ XIII

KRYTERIA OCENY OFERT, ICH WAGI ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

 

kryterium

waga

 1. cena oferty
 2. okres gwarancji

60%

40%

 

Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów i ich wag określonych wyżej w następujący sposób:

 • według kryterium „cena oferty” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

pc = (cm/c)´100 pkt,

gdzie cm oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, zaś c oznacza cenę ocenianej oferty,

 

 • według kryterium „okres gwarancji” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

pg = (g/gM)´100 pkt,

gdzie gM oznacza najdłuższy okres gwarancji spośród okresów gwarancji podanych we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu, zaś g oznacza okres gwarancji podany w ocenianej ofercie. Jeżeli najdłuższy okres gwarancji spośród okresów gwarancji podanych we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu będzie dłuższy niż 10 lat, Zamawiający przyjmie gM= 10 [lat]. Jeżeli okres gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie będzie dłuższy niż 10 lat, dla oceny ofert Zamawiający przyjmuje okres gwarancji równy 10 [lat](do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w ofercie).

 

Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów równa:

pc´ 0,60 + pg´ 0,40.

Ta spośród ofert, która uzyska największą liczbę punktów (która zostanie najwyżej oceniona), będzie ofertą najkorzystniejszą.

 

CZĘŚĆ XIV

FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 2. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie
 • przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy,
 • przekazać Zamawiającemu informacje niezbędne do przygotowania projektu umowy, zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik 3 do SIWZ),

 

 

CZĘŚĆ XV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

CZĘŚĆ XVI

WZÓR UMOWY

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy – warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy.

 

Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 3 do SIWZ.

 

CZĘŚĆ XVII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Środki ochrony prawnej określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych (odwołanie, skarga do sądu) nie przysługują Wykonawcy.

 

CZĘŚĆ XVIII

IFORMACJE DODATKOWE

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Ks. JanBielec

Krosno, dnia 02.12. 2016 r.

W załączeniu:

 • formularz „Oferta” (Załącznik 1)
 • oświadczenie (Załączniki 2)
 • oświadczenie dotyczące innych podmiotów (Załącznik 2a)
 • wzór umowy (Załącznik 3)
 • wykaz robót budowlanych (Załącznik 4a)
 • wykaz robót budowlanych (Załącznik 4b)
 • wykaz osób(Załącznik 5)
 • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (projekty budowlane, przedmiary oraz STWiOR,)

interreg2 Interreg.jpg

Możliwość komentowania jest wyłączona.