ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego

0

 

znak sprawy: P-1/2016                                                                    Krosno, 21 grudnia 2016 r.

 

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30

 38-400 Krosno

 

 

 

 

dotyczy:         postępowania na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

 

Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno informuje, że zostało udzielone zamówienie wybranemu Wykonawcy, na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2016.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Projektowe, mgr inż. Roman Zimka, 38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 27.

 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39 024,40PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40 600,00 PLN.
 • Oferta z najniższą ceną: 40 600,00 PLN / Oferta z najwyższą ceną: 46 000,00 PLN.

 

 

znak sprawy: P-1/ 2016                                                             Krosno, 20.12.2016 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30

 38-400 Krosno

 

 

dotyczy:    postępowania na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30,  38-400 Krosno

informuje, że w postępowaniu na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zostały złożone 3 oferty,

 1. Mgr inż. Jakub Guzy, 38-400 Krosno, ul. Żwirki i Wigury 1a/21, której cena brutto wynosi 44 000,00 zł,
 2. Usługi Projektowe, mgr inż. Roman Zimka, 38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 27, której cena brutto wynosi 40 600,00 zł,
 3. Inż. Wacław Krzanowski,38-400 Krosno, ul. Staszica21, której cena brutto wynosi 46 000,00 zł,

 

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Usługi Projektowe, mgr inż. Roman Zimka, 38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 27. Cena oferty jest najniższa spośród złożonych ofert i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

                                                                                                          Ks. Jan Bielec

 

 

 

 

Krosno 2 grudnia 2016 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego

w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

CZĘŚĆ I. Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30

38-400 Krosno

 

tel.: + 48 13 432 01 80

e-mail:bielecjan@onet.eu; piotrajana@gmail.com

www.piotrajana.pl

 

W postępowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) nie stosuje się. Zamawiający nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy.

CZĘŚĆ II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w ramachProjektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który będzie obejmował:

 • reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych, wentylacyjnych i innych,
 • przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych robót wraz z odbiorem końcowym realizowanej inwestycji iprzekazanie inwestycji do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz potwierdzenie usunięcia wad, a także uczestniczenie i kontrolowanie rozliczeń budowy,
 • uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych.

 

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany przy udziale osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej,

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

CZĘŚĆ III. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 3 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

CZĘŚĆ IV. Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

 1. w okresie ostatnich 3 lat wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na nadzorowaniu budowy lub przebudowy budynku, o wartości robót co najmniej 500 000 zł,
 2. dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

 

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w części V.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części IV pkt 1 Zaproszenia.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 do Zaproszenia.
 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje ich spełnianie.

Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w części IV pkt 1 Zaproszenia, polega na zdolnościach innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2a do Zaproszenia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy, złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty (Załącznik 4).

 

V.1 Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów.Zamawiający na podstawie oświadczeń, o których mowa wpkt V uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Część VI

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
 2. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
 3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
 4. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do Zaproszenia).
 5. Cena oferty (obliczona zgodnie z opisem w części IX Zaproszenia), powinna być wpisana do odpowiedniej rubryki formularza „Oferta”.
 6. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.
 8. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej i umieścić wraz z oświadczeniem,o którym mowa w części V ust. 1 w jednym nieprzejrzystym opakowaniu, oznaczonym:

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli,

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno; znak sprawy: P-1/2016

„Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020”

OFERTA

 

Część VII

OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Ks. Jan Bielec – tel. 509 586566, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

 

Część VIII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno, kancelaria plebani w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r. do godz. 12.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się w siedzibie Zamawiającego.

 

Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i niezwłocznie zostanie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

 

Oferty zostaną otwarte w Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno, w dniu 20 grudnia 2016 r. o godz. 12.50.

 

Część IX

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).

 

Oferta, której cena brutto będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Część X

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca, który składa ofertę powinien:

 • podać cenę brutto wynagrodzenia za cały okres wykonywania nadzoru.

Obliczona – w opisany wyżej sposób – cena oferty będzie służyć porównaniu cen ofert zaoferowanych przez Wykonawców w celu wyboru najkorzystniejszej oferty (część IX Zaproszenia).

 

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

Część XI

TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 

Część XII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w części VII Zaproszenia.

 

Część XIII

WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi Załącznik 3 do Zaproszenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy.

Zmiana umowy może dotyczyć terminu wykonania przedmiotu umowy.

 

                                                                                                             Zatwierdził

                                                                                                          Ks. Jan Bielec

 

W załączeniu:

 • Formularz „Oferta” (Załącznik 1),
 • Oświadczenie (Załącznik 2),
 • Oświadczenie (Załącznik 2a),
 • Wzór umowy (Załącznik 3),

Możliwość komentowania jest wyłączona.