Zapisy na Forum Charyzmatyczne

0

X Podkarpackie Forum charyzmatyczne: Ty wiesz, że Cię kocham

Ruszamy z zapisami na X Podkarpackie Forum Charyzmatyczne w Krośnie

UWAGA! NOWE MIEJSCE!

W tym roku wyjątkowo Forum odbędzie się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Wyszyńskiego 30

UWAGA NOWY TERMIN!

18-19 września (piątek, sobota)

Aby się zapisać kliknij tutaj : Zapisz się!

Tel. 661 859 960

krosnoforum@gmail.com

PIĄTEK – 18 września

10:00 – Zawiązanie wspólnoty (Mocni w Duchu)

10:45 – Konferencja I: o. Remigiusz Recław SJ „Ty wiesz, że Cię kocham.”

11:30 – Przerwa

12.00 – Konferencja II: o. Jacek Olczyk SJ „Skruszona Skała”

12:45 – Adoracja – spotkanie Miłości

13.15 – ogłoszenia

13.30 – Obiad (na miejscu)

15:00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15:30 – Konferencja III: Inga Pozorska „Życie pełne cudów”

16.15 – Ważna Adoracja

16:45 – Przerwa

17:30 – Msza św. (bp Stanisław Jamrozek)

19:00 – Kolacja (na miejscu)

20:00 – Wieczór uwielbienia i chwały

21.00 – Apel Jasnogórski

SOBOTA – 19 września

9:30 – Zawiązanie wspólnoty (Mocni w Duchu)

10:15 – Konferencja IV: o. Remigiusz Recław SJ „Paś owce moje”

11:00 – Rozmowa duchowa

11:30 – Przerwa

12.15 – Konferencja III: Inga Pozorska „Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą”

13:00 – Adoracja – spotkanie Miłości

13:45 – O tym, co najważniejsze w moim życiu (panel)

14.30 – Obiad (na miejscu)

16.15 – Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie.

17:30 – Msza św. (abp Adam Szal- Metropolita Przemyski)

Koszty uczestnictwa:

40 zł- bez wyżywienia

80 zł z wyżywieniem (2x obiad i kolacja)

Dzieci do 12 roku życia – uczestnictwo -10 zł,

dzieci-   uczestnictwo+ wyżywienie- 50 zł

Konto bankowe Spotkania Charyzmatycznego:

44 8636 1031 2003 1502 6419 0003
Tytułem: Forum, nazwisko i imię, miasto.
Odbiorca: Parafia św.Piotra Apostoła i św.Jana z Dukli, ul.Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno

20 września – Niedziela ewangelizacyjna w parafii:

o. Jacek Olczyk SJ i zespół Mocni w Duchu

Regulamin forum

Regulamin organizacji i uczestnictwa w X Podkarpackiego Forum Charyzmatycznego
„Ty wiesz, że Cię kocham”
w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

 1. Organizatorem X Podkarpackiego Forum Charyzmatycznego „Ty wiesz, że Cię kocham” jest:
  1) Parafia pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie, 38-400 Krosno, ul Wyszyńskiego 30, nr tel. 13 432 01 80, zwaną dalej „Parafią”,
  2) Zespół Mocni w Duchu, ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź, nr tel. 42 288 11 53, zwanym dalej „Zespołem”.
 2. Organizacja i przeprowadzenie X Podkarpackiego Forum Charyzmatycznego, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu jako „Forum”, odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny, a także przepisów prawa kanonicznego i norm wydanych przez Konferencję Episkopatu Polski.
 3. Uczestnictwo w Forum oznacza:
  1) stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z przebiegu „Forum” w przekazach medialnych na całym świecie,
  2) akceptację i przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu przez uczestników „Forum” oraz osoby powołane do pełnienia funkcji organizacyjnych, zwane dalej „Obsługą Forum” (posiadających imienne identyfikatory i odblaskowe koszulki funkcyjne).
 4. Uczestnicy „Forum” obowiązani są do respektowania próśb i poleceń, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Forum i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu, przez:
  1) kapłanów posługujących w „Parafii”,
  2) „Obsługę Forum”.
 5. W „Forum” mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte nadzorem epidemiologicznym.
 6. Rekomenduje się wszystkim uczestnikom „Forum” korzystanie w trakcie wejścia, trwania i wyjścia z obiektów kościoła ze środków ochrony osobistej – maseczki / przyłbice. Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w środki ochrony osobistej.
 7. „Forum” odbywa się na terenie wyznaczonym ogrodzeniem „Parafii”.
 8. Rekomenduje się uczestnikom odpowiednio wczesne przyjście na miejsce trwania „Forum” oraz zachowanie wymaganych odstępów / dystansu we wszystkich tworzących się kolejkach (1,5 – 2 m), przez cały czas trwania „Forum”.
 9. Wejście na teren „Forum” zostaje otwarte nie później niż 60 minut przed rozpoczęciem.
 10. Udział w „Forum” możliwy jest jedynie na podstawie wykupionych biletów wstępu (imiennych identyfikatorów) , które są dostępne do odebrania w „Sekretariacie Forum”, przed jego rozpoczęciem lub imiennych zaproszeń, za wyjątkiem odprawianych w kościele Mszy Świętych, a także chwilowej adoracji.
 11. Imienne identyfikatory, muszą być przypięte do części garderoby w sposób zapewniający niemożliwość zgubienia oraz widoczny dla „Obsługi Forum”.
 12. Liczba uczestników „Forum” ograniczona jest do 1000 osób, nie licząc osób wchodzących w skład „Zespołu”, „Obsługi Forum” i księży z „Parafii”.
 13. Rekomendujemy użycie płynu do dezynfekcji rąk, który będzie udostępniony przy wejściach na teren górnego kościoła (wejścia po schodach) oraz w punktach sprzedaży.
 14. Dane osobowe i kontaktowe uczestników „Forum”, będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami przez organizatora (nr 1) przez 2 tygodnie od terminu „Forum”,
  a następnie zostaną one komisyjnie zniszczone. Jeśli zaistnieje taka konieczność, powyższe dane zostaną udostępnione przez Organizatora organom inspekcji sanitarnej.
 15. „Obsługa Forum”, w szczególności mający kontakt z innymi uczestnikami, zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i przebiegu „Forum” z własnych środków ochrony osobistej – maseczki / przyłbice.
 16. Zarówno garderoby oraz toalety dla „Zespołu” i „Obsługi Forum”, jak i toalety z przeznaczeniem dla uczestników imprezy zostaną wyposażone w środki do dezynfekcji i/lub środki do mycia rąk.
 17. Na całym terenie trwania „Forum” obowiązuje całkowity zakaz:
  1) używania ognia i palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych,
  papierosów elektronicznych, a także innych przedmiotów i środków mogących wywołać zadymienie (miejsce dla osób palących będzie wyznaczone i ogłoszone – będą tam wystawione popielniczki),
  2) wnoszenia i posiadania broni, niebezpiecznych przedmiotów i środków (interpretacja, co jest przedmiotem niebezpiecznym, należy do „Obsługi Forum”), wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych i środków psychotropowych,
  3) wchodzenia na balkony zewnętrzne, czy do pomieszczeń obiektów „Parafii”, nie przeznaczonych dla uczestników, w tym do pomieszczeń przeznaczonych dla „Zespołu”,
  4) zakłócania porządku publicznego i przebiegu „Forum”,
  5) niszczenia i dewastacji wyposażenia oraz elementów infrastruktury obiektów „Parafii”.
 18. Zabrania się również siadania na schodach, blokowania i stawania na drogach ewakuacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc prowadzących do drzwi i samych drzwi.
 19. Wszelkie zauważone w tym zakresie nieprawidłowości, a także powstanie lub próby zapoczątkowania jakiegokolwiek zagrożenia, każda osoba ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do „Obsługi Forum”.
 20. Zakupione posiłki, na podstawie poszczególnych bloczków żywieniowych, wydawane będą w 2 miejscach na terenie „Parafii”. W trakcie wydawania posiłków, należy zachować porządek i wyrozumiałość, a także podporządkować się poleceniom „Obsługi Forum”. Opakowania po posiłkach, należy odnosić do wystawionych koszy, minimalizując objętość wyrzucanego odpadu.
 21. Wszystkie rzeczy zgubione lub znalezione, należy zgłaszać osobiście bezpośrednio do sekretariatu. Tam również można uzyskać wszystkie niezbędne informacje.
 22. Na terenie trwania „Forum” wyznaczone zostają pomieszczenia:
  1) do przechowywania dużych bagaży (dolna część kościoła – schodami w dół) – wskazanym jest, aby każdy bagaż był opisany w celu możliwości jego identyfikacji ( klucz u „Obsługi Forum”),
  2) dla matek karmiących (klucz u „Obsługi Forum”).
  3) dla rodzin z dziećmi przeznaczona jest sala w lewej części kościoła „Dla matki z dzieckiem”.
 23. Za pozostawione rzeczy w szatni i na terenie trwania „Forum”, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 24. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci, przez cały czas trwania „Forum”.
 25. Organizatorzy „Forum” nie wyrażają zgody na przeprowadzanie jakichkolwiek akcji (zbierania podpisów, nadawania ogłoszeń, rozdawania ulotek itp.).
 26. Fotoreporterzy i dziennikarze, aby wejść do kościoła w trakcie „Forum”, muszą spełnić określone formalności i uzyskać w „Sekretariacie” akredytację (RODO).
 27. „Obsługa Forum” uprawniona jest do:
  1) wydawania poleceń,
  2) nie wpuszczania na teren „Forum” osób w stanie nietrzeźwym lub usiłującym wnieść przedmioty wymienione w pkt 17,
  3) wezwania do opuszczenia terenu „Forum”, osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym lub zachowujących się w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
  4) wezwania Policji i/lub Straży Miejskiej oraz innych służb ratowniczych.
 28. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu „Forum” (przed, w trakcie i po zakończeniu „Forum”) są zobowiązane do:
  1) zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu,
  2) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
  3) bezwzględnego stosowania się do informacji i poleceń wydawanych przez „Obsługę Forum”.
 29. Uczestnicy „Forum” dla zaparkowania swoich pojazdów, korzystają z najbliższych parkingów miejskich, tj. przy „Parafii”, cmentarzu komunalnym (od ul. Wyszyńskiego i ul. Bieszczadzkiej – przy Krzyżu Papieskim), lub innym w sposób zgodny z poleceniami „Obsługi Forum” i znaków pionowych oraz poziomych. Nie wolno parkować na jezdni wzdłuż ul. Wyszyńskiego.
 30. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu jednak, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronie http://piotrajana.pl
  a także rozwieszone będzie na terenie „Forum”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.