Rekolekcje z Ks. Dominikiem Chmielewskim SDB- 7 listopada!

0

W dniu 7 listopada przez cały dzień gościć będziemy ks. Dominika Chmielewskiego SDB, który wygłosi u nas rekolekcje pt. MOC ZWYCIĘSTWA EWANGELII.

Aby wziąć udział w rekolekcjach, należy zapisać się uzupełniając poniższy formularz zgłoszeniowy

Brak miejsc- zapisy zamknięte!

W razie pytań lub niejasności skontaktuj się z nami telefonicznie :

Tel. 661 859 960

Koszty uczestnictwa:

20 zł- bez wyżywienia

50 zł z wyżywieniem (obiad i kolacja)

Konto bankowe Spotkania Charyzmatycznego:

44 8636 1031 2003 1502 6419 0003
Tytułem: Forum, nazwisko i imię, miasto.
Odbiorca: Parafia św.Piotra Apostoła i św.Jana z Dukli, ul.Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno

Regulamin organizacji i uczestnictwa w Rekolekcjach z ks. Dominikiem Chmielewskim SDB   

„Moc Zwycięstwa Ewangelii” – 7.11.2020 r.

w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

 1. Organizatorem Rekolekcji z ks. Dominikiem Chmielewskim SDB „Moc zwycięstwa Ewangelii” jest Parafia pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie, 38-400 Krosno,
  ul. Wyszyńskiego 30,
  nr tel. 13 432 01 80, zwaną dalej „Parafią”,
 2. Organizacja i przeprowadzenie Rekolekcji z ks. Dominikiem Chmielewskim SDB, zwanych w dalszej części niniejszego regulaminu jako „Rekolekcje”, odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujące wytyczne dotyczące uroczystości religijnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, a także przepisów prawa kanonicznego i norm wydanych przez Konferencję Episkopatu Polski.
 3.  Uczestnictwo w „Rekolekcjach” oznacza:
 4.  jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z przebiegu „Rekolekcji”
  w przekazach medialnych na całym świecie,
 5. akceptację i przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu przez uczestników „Rekolekcji” oraz osoby powołane do pełnienia funkcji organizacyjnych, zwane dalej „Obsługą Rekolekcji” (posiadających imienne identyfikatory i odblaskowe koszulki funkcyjne).
 6. Uczestnicy „Rekolekcji” obowiązani są do przestrzegania zasad i wytycznych dotyczących uroczystości religijnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, a także respektowania próśb i poleceń, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem „Rekolekcji” i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu, przez:
 7. kapłanów posługujących w „Parafii”,
 8. „Obsługę Rekolekcji”.
 9. W „Rekolekcjach” mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) oraz nie przebywające na kwarantannie czy izolacji i nie objęte nadzorem epidemiologicznym.
 10.  Rekomenduje się wszystkim uczestnikom „Rekolekcji” korzystanie w trakcie wejścia, trwania i wyjścia z obiektów kościoła ze środków ochrony osobistej – maseczki / przyłbice. Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w środki ochrony osobistej.
 11. „Rekolekcje” odbywają się na terenie wyznaczonym ogrodzeniem „Parafii”.  
 12. Rekomenduje się uczestnikom odpowiednio wczesne przyjście na miejsce trwania „„Rekolekcji” oraz zachowanie wymaganych odstępów / dystansu we wszystkich tworzących się kolejkach (1,5 – 2 m), przez cały czas trwania  „Rekolekcji”.
 13. Wejście na teren „Rekolekcji” zostaje otwarte nie później niż 60 minut przed rozpoczęciem.
 14.  Udział w „Rekolekcjach” możliwy jest jedynie na podstawie wykupionych biletów wstępu (imiennych identyfikatorów) , które są dostępne do odebrania w „Sekretariacie Rekolekcji”, przed jego rozpoczęciem lub imiennych zaproszeń, za wyjątkiem odprawianych w kościele Mszy Świętych, a także chwilowej adoracji.
 15. Imienne identyfikatory, muszą być przypięte do części garderoby w sposób zapewniający niemożliwość ich zgubienia oraz widoczny dla „Obsługi Rekolekcji”.
 16. Liczba uczestników „Rekolekcji” ograniczona jest do 1000 osób, nie licząc osób wchodzących w skład prowadzących „Rekolekcje”, „Obsługę Rekolekcji” i księży z „Parafii”.
 17. Rekomendujemy użycie płynu do dezynfekcji rąk, który będzie udostępniony przy wejściach na teren górnego i dolnego kościoła (wejścia po schodach) i dolnego koscioła.
 18. Dane osobowe i kontaktowe uczestników „Rekolekcji”, będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami przez organizatora przez 2 tygodnie od terminu „Rekolekcji”,
  a następnie zostaną one komisyjnie zniszczone. Jeśli zaistnieje taka konieczność, powyższe dane zostaną udostępnione przez Organizatora organom inspekcji sanitarnej.
 19. „Obsługa Rekolekcji”, w szczególności mający kontakt z innymi uczestnikami, zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i przebiegu „Rekolekcji” z własnych środków ochrony osobistej – maseczki / przyłbice.
 20. Na całym terenie trwania „Rekolekcji” obowiązuje całkowity zakaz:
 21. używania ognia i palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych,
  papierosów elektronicznych, a także innych przedmiotów i środków mogących wywołać zadymienie (miejsce dla osób palących będzie wyznaczone i ogłoszone – będą tam wystawione  popielniczki),
 22. wnoszenia i posiadania broni, niebezpiecznych przedmiotów i środków (interpretacja, co jest przedmiotem niebezpiecznym, należy do „Obsługi Rekolekcji”), wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych i środków psychotropowych,
 23. wchodzenia na balkony zewnętrzne, czy do pomieszczeń obiektów „Parafii”, nie przeznaczonych dla uczestników,
 24. zakłócania porządku publicznego i przebiegu „Rekolekcji”,
 25. niszczenia i dewastacji wyposażenia oraz elementów infrastruktury obiektów „Parafii”.
 26. Zabrania się również siadania na schodach, blokowania i stawania na drogach ewakuacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc prowadzących do drzwi i samych drzwi.
 27. Wszelkie zauważone w tym zakresie nieprawidłowości, a także powstanie lub próby zapoczątkowania jakiegokolwiek zagrożenia, każda osoba ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do „Obsługi Rekolekcji”.
 28. Zakupione posiłki, na podstawie poszczególnych bloczków żywieniowych, wydawane będą w dolnym kościele. W trakcie wydawania posiłków, należy wymagane odstępy oraz zachować porządek i wyrozumiałość, a także podporządkować się poleceniom „Obsługi Rekolekcji”. Opakowania po posiłkach, należy odnosić do wystawionych koszy, minimalizując objętość wyrzucanego odpadu.
 29. Wszystkie rzeczy zgubione lub znalezione, należy zgłaszać osobiście bezpośrednio do sekretariatu. Tam również można uzyskać wszystkie niezbędne informacje.
 30. Na terenie trwania „Rekolekcji” wyznaczone zostają pomieszczenia:
 31.  do przechowywania dużych bagaży (dolna część kościoła – schodami w dół) – wskazanym jest, aby każdy bagaż był opisany w celu możliwości jego identyfikacji  ( klucz u „Obsługi Rekolekcji”),
 32.  dla matek karmiących (klucz u „Obsługi Rekolekcji”),
 33.  dla rodzin z dziećmi przeznaczona jest sala w lewej części kościoła „Dla matki z dzieckiem”.
 34. Za pozostawione rzeczy w szatni i na terenie trwania „Rekolekcji”, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 35. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci, przez cały czas trwania „Rekolekcji”.
 36. Organizatorzy „Rekolekcji” nie wyrażają zgody na przeprowadzanie jakichkolwiek akcji (zbierania podpisów, nadawania ogłoszeń, rozdawania ulotek itp.).
 37. Fotoreporterzy i dziennikarze, aby wejść do kościoła w trakcie „Rekolekcji”, muszą spełnić określone formalności i uzyskać w „Sekretariacie” akredytację (RODO).
 38. „Obsługa Rekolekcji” uprawniona jest do:
 39. wydawania poleceń,
 40. nie wpuszczania na teren „Rekolekcji” osób w stanie nietrzeźwym lub usiłującym wnieść przedmioty wymienione w pkt 16, ppkt 1 i 2,
 41. wezwania do opuszczenia terenu „Rekolekcji”, osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym lub zachowujących się w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
 42. wezwania Policji i/lub Straży Miejskiej oraz innych służb ratowniczych.
 43. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu „Rekolekcji” (przed, w trakcie i po zakończeniu „Rekolekcji”) są zobowiązane do:
 44. zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu,
 45. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
 46. bezwzględnego stosowania się do informacji i poleceń wydawanych przez „Obsługę Rekolekcji”.
 47. Uczestnicy „Rekolekcji” dla zaparkowania swoich pojazdów, korzystają z najbliższych parkingów miejskich, tj. przy „Parafii”, cmentarzu komunalnym (od ul. Wyszyńskiego
  i ul. Bieszczadzkiej – przy Krzyżu Papieskim), lub innym w sposób zgodny z poleceniami „Obsługi Rekolekcji” i znaków pionowych oraz poziomych. Nie wolno parkować pojazdów na jezdni wzdłuż ul. Wyszyńskiego. 
 48. W przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od „Organizatora Rekolekcji”, np. wprowadzenia na terenie miasta Krosna „Strefy Czerwonej”, istnieje możliwość odwołania rekolekcji i zwrotu pieniędzy za wykupione bilety oraz posiłki. Wszelkie aktualne informacje zamieszczane będą na bieżąco na stronie „Parafii”, tj. http://piotrajana.pl
 49. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 50. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu jednak, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronie http://piotrajana.pl

 a także rozwieszone będzie na terenie „Rekolekcji”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.