Chrzest

 

CHRZTY W NASZEJ PARAFII:

w 2 i 4 Niedzielę miesiąca o godz. 1130

katecheza chrzcielna /w kancelarii/ – 2 i 4 Piątek miesiąca godz. 1600


KATECHEZA CHRZCIELNA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH PRZED PRZYJĘCIEM CHRZTU DZIECKA

1. Chrzest: sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego.

2. Ustanowienie sakramentu: “Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19-20).

3. Chrzest jest konieczny do zbawienia: “Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” (Mk 16, 16).

4. Szafarz sakramentu chrztu (zwyczajny, nadzwyczajny).

5. Materia i forma sakramentu chrztu (woda naturalna, sakramentalne słowa: “N… ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, intencja szafarza).

6. Skutki sakramentu chrztu:

• włączenie ochrzczonego w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa,
• zgładzenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych i kar za grzechy,
• otrzymanie życia Bożego czyli łaski uświęcającej i prawa do łask uczynkowych,
• otrzymanie darów Ducha Świętego i zdolności do ich wykorzystania,
• otrzymanie łaski cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości,
• wprowadzenie do wspólnoty Kościoła,
• wyciśnięcie na duszy niezatartego znamienia dziecka Bożego, które daje prawo do uczestnictwa w chrześcijańskim kulcie religijnym.

7. Symbole w sakramencie chrztu (woda, krzyżmo, biała szata, paschał, światło – świeca chrzcielna).

8. Przebieg liturgii sakramentu chrztu:

• obrzęd przyjęcia dziecka (pytanie o imię, naznaczenie krzyża na czole dziecka),
• liturgia Słowa Bożego,
• modlitwa powszechna,
• litania do wszystkich Świętych,
• modlitwa z egzorcyzmem i włożenie ręki,
• poświęcenie wody,
• wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary,
• chrzest właściwy,
• namaszczenie krzyżmem świętym,
• włożenie białej szaty,
• wręczenie zapalonej świecy,
• błogosławieństwo.

9. Rola rodziców chrzestnych.

10. Imię, święty patron.

11. Adnotacja chrztu w parafialnej księdze chrztów.

12. Przygotowanie duchowe rodziców i chrzestnych (spowiedź i Komunia święta ofiarowana w intencji dziecka).

13. Przyjęcie w domu (bezalkoholowe).

Więcej o sakramencie chrztu:

– Katechizm Kościoła Katolickiego (1210-1284):

Prawo kanoniczne (849-878):

Synod Archidiecezji Przemyskiej:

Opracował: Ks. Damian Napieracz