Bierzmowanie

A. INFORMACJE DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU DOJRZAŁOŚCI

Niektóre rozporządzenia dotyczące przygotowania młodzieży do bierzmowania wg Synodu Archidiecezji Przemyskiej:

▪ Do sakramentu bierzmowania dopuszcza się młodzież gimnazjalną. Należy dążyć do tego, aby decyzja przyjęcia bierzmowania przez każdego kandydata była przemyślana i wynikała z pragnienia świadomego wyboru chrześcijańskiego stylu życia opartego na Ewangelii i nauce Kościoła (statut 320).

▪ „Proboszcz ma się troszczyć, aby dzieci i młodzież zostały właściwie przygotowane do bierzmowania. Sakramenty te powinny być przyjmowane na terenie własnej parafii” (statut 273 § 1).

▪ „Niezależnie od katechezy szkolnej, parafia powinna prowadzić przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w tym do sakramentu bierzmowania” (statut 121).

▪ Kandydatów do bierzmowania należy zapoznać z istniejącymi w parafii grupami apostolskimi i formacyjnymi oraz wskazać im na możliwość włączenia się w apostolstwo świeckich (statut 322 § 5).

▪ Zaleca się korzystanie z formacyjnej funkcji domów rekolekcyjnych w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania (statut 322 § 3).

▪ Przygotowanie do bierzmowania to szczególny okres pracy trzeźwościowej z młodzieżą (statut 273 § 1).

▪ W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania należy objąć specjalną katechezą rodziców i świadków bierzmowania (statut 324 § 1).

▪ Duszpasterze zadbają, aby bierzmowani, ich rodzice i świadkowie bierzmowania spełniali niektóre funkcje liturgiczne, jak: czytania, śpiew międzylekcyjny, wezwania modlitwy wiernych, przyniesienie darów ofiarnych (statut 328).

▪ Składkę z Mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeznacza się na Fundusz Młodzieżowy, służący wspieraniu inicjatyw duszpasterskich o zasięgu ogólnodiecezjalnym lub rejonowym (statut 426).

W klasie pierwszej gimnazjum, rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej swoje dziecko na trzyletnią katechizację przed bierzmowaniem. Czynią to na początku września pierwszej klasy.

B. INSTRUKCJA SZCZEGÓŁOWA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Informacje ogólne dla wszystkich klas I-III:

1. Podstawowy obowiązek młodzieży – solidna katechizacja szkolna (kl. III – wiążąca opinia katechety decydująca od opuszczeniu do bierzmowania).
2. Niedzielna Msza św. w swojej parafii.
3. I piątki miesiąca. Spowiedź – comiesięczna.
5. Udział w niektórych szczególnych uroczystościach kościelnych: Triduum przed Świętem Św. Stanisława Kostki, nabożeństwa majowe i październikowe, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, rekolekcje szkolne i udział w naukach dla młodzieży w czasie rekolekcji parafialnych, nowenna przed bierzmowaniem. Niektóre nabożeństwa są kontrolowane – sprawdzanie obecności!
4. Dowolne włączenie się do grup parafialnych młodzieżowych.

Informacje szczegółowe dla klas pierwszych:

1. Zapisanie się w kancelarii parafialnej do bierzmowania wraz z rodzicami.
2. Comiesięczne spotkania formacyjne przy parafii.
3. Przeczytać Ewangelię wg św. Mateusza lub św. Łukasza.
4. Przeczytać Dzieje Apostolskie.

Informacje szczegółowe dla klas drugich:

1. Comiesięczne spotkania formacyjne przy parafii.
2. Wybrać patrona i poznać jego życiorys – zadanie pisemne.
3. Dostarczyć metrykę Chrztu św. do katechety przy parafii (jeśli Chrzest św. był poza naszą parafią).
4. Nauczyć się Hymnu do Ducha Świętego oraz dowolnej modlitwy do Ducha Świętego.

Informacje szczegółowe dla klas trzecich:

1. Comiesięczne spotkania formacyjne przy parafii.
2. Zaliczenie teoretycznego egzaminu katechizmowego przez klasy III.
3. Uroczysta kandydatura od bierzmowania klas III.
4. Odbycie rekolekcji zamkniętych.
5. Napisać prośbę do Ks. Biskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania.
6. Odbyć Nowennę przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania.
7. Świadkowie, spowiedź przed bierzmowaniem, ćwiczenie obrzędu, oprawa liturgiczna.

C. DEKLARACJA KANDYDATA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Ja ……….. proszę o przyjęcie mnie jako kandydata + do Sakramentu Bierzmowania. + Postanawiam pilnie uczestniczyć w katechezach + i we wszystkich spotkaniach duszpasterskich. + Pragnę + przez comiesięczne przystępowanie do Sakramentu Pokuty + i częstą Komunię świętą + pogłębiać swoje zjednoczenie z Chrystusem + i otwierać się na działanie Ducha Świętego. + Proszę też tutaj zebranych o modlitwę + abym nie uległ pokusom świata + ale wytrwale walczył o piękne i czyste życie.

……………………………… ……………………………………

Podpis kandydata Podpis rodziców

Krosno dn. ……………………

D. PRZEBIEG OBRZĘDU BIERZMOWANIA

1. Ks. Biskup przybywa do parafii.

2. Msza św. – forma uroczysta.

3. Pieśń na wejście – “O Stworzycielu Duchu przyjdź” (wszystkie zwrotki).

4. Po pozdrowieniu – powitanie Ks. Bpa przez rodziców kandydatów oraz “słowo” ks. Proboszcza.

5. Czytanie – kandydat do bierzmowania.

6. Psalm – kandydatka do bierzmowania.

7. Ewangelia – kapłan asystujący Ks. Biskupowi.

8. Po Ewangelii – dialog Ks. Biskupa z proboszczem zakończony prośbą kandydatów o bierzmowanie – “PRAGNIEMY”.

9. Homilia Ks. Biskupa.

10. Wyrzeczenie się zła i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (1 x – “wyrzekam się” i 4 x “wierzę”; na końcu “Amen”.

11. Liturgia sakramentu – milczenie.

12. Modlitwa sakramentalna – po niej “Amen”.

13. Namaszczenie krzyżmem – CISZA! – świadkowie kładą prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego. Ks. Dziekan idzie przed Ks. Biskupem i czyta imiona, proboszcz idzie za biskupem i trzyma krzyżmo, trzeci kapłan rozdaje pamiątkowe obrazki.

14. Umywanie rąk przez Ks. Biskupa.

15. Przyrzeczenia abstynenckie.

16. Modlitwa powszechna – młodzież bierzmowana (w czasie modlitwy wiernych zbiera się przyrzeczenia abstynenckie do koszyka i przygotowuje do przyniesienia z darami ofiarnymi do ołtarza).

17. Procesja z darami – śpiew.

18. Komunia święta (może być pod dwoma postaciami).

19. Pieśń na dziękczynienie.

20. Oracja i poświęcenie krzyży – pamiątek z bierzmowania.

21. Podziękowanie przez młodzież bierzmowaną Ks. Biskupowi i katechetom.

22. Podziękowanie ks. Proboszcza wszystkim (Ks. Biskupowi, katechetom, rodzicom, ks. Dziekanowi, świadkom, organizatorom liturgii…)

23. Uroczyste błogosławieństwo.

24. Pieśń na rozesłanie – “My chcemy Boga”.

25. Rozdanie młodzieży krzyży lub innych pamiątek z bierzmowania – obrazki.