Nowy Obraz Parafii

Nowy Obraz Parafii to duszpasterski program odnowy i ewangelizacji, który według metodologii Ruchu dla Lepszego Świata nasza parafia realizuje już od piętnastu lat. Jest on odpowiedzią na wezwanie Soboru Watykańskiego II do odnowy życia Kościoła. Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem, jaki sobie zakłada, jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot podstawowych, którymi są wspólnoty sąsiedzkie.

Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, mentalności, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne. Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada, poprzez programowanie pracy duszpasterskiej, systematyczne, krok po kroku, zaangażowanie świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za wzrost wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii zakłada publikację listu do każdego z parafian. List ten spełnia dwie funkcje: informacyjną i formacyjną. Ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do wzrostu we wspólnocie Kościoła. Redagowany w naszej parafii list zatytułowany „Otwarta Dłoń” zanoszony jest do każdej rodziny przez posłańców. List jest bezpłatny, a koszty druku pokrywa parafia. List w takiej formie wydawany jest w każdej parafii prowadzącej odnowę.

Ważną rolę w strukturach NOP spełniają posłańcy. Ich osobiste spotkania z rodzinami są okazją do budowania więzi, wymiany informacji i zapraszania wszystkich do włączenia się w proces ewangelizacji. Każdy z nich ma dostarczyć list do kilku, kilkunastu rodzin. To najprostszy sposób wyrażenia odpowiedzialności i troski o innych. Posłaniec jest łącznikiem między centrum parafii, a każdą rodziną. Zbiera i przekazuje odczucia i oceny ludzi związane z tym, co się dzieje w parafii. W I etapie odnowy parafia została podzielona na rejony i podrejony, co bardzo ułatwia kontakt ze wszystkimi osobami. Zespół Animacji Wspólnotowej (ZAW), który tworzą kapłani i świeccy odpowiedzialni za poszczególne rejony parafii, przygotowuje organizację wydarzeń, które mają przybliżyć parafian do realizacji celu zaplanowanego wcześniej na dany rok. Zespół odpowiada za programowanie roku duszpasterskiego, przygotowuje organizację wydarzeń, koordynuje działania oraz dokonuje oceny podjętych zadań. W najbliższym czasie planuje się rozszerzenie ZAW o przedstawicieli wszystkich ruchów i stowarzyszeń działających w naszej parafii.

Obecnie parafia powinna realizować II etap odnowy, który zakłada m. in. odkrywanie wiary w grupach sąsiedzkich. Pierwszy etap powinien zakończyć się utworzeniem takich grup. Z różnych powodów struktury ruchu zostały zachwiane, sieć posłańców została przerzedzona, brakuje rejonowych i podrejonowych, list nie dociera do wszystkich parafian. Dlatego w najbliższym czasie planowane jest odbudowanie struktur i zaangażowanie nowych ludzi do pracy na rzecz Kościoła i parafii.

Cel główny roku duszpasterskiego 2013: do końca czerwca 2013 roku wszyscy ochrzczeni ludzie dobrej woli z parafii p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie przez służbę wspólnocie odkrywają swoje miejsce w Kościele.

Realizując postanowienia Soboru Watykańskiego II razem budujmy tętniący życiem Kościół – wspólnotę wspólnot. Przezwyciężając rozłam między wiarą a życiem codziennym, wszyscy weźmy odpowiedzialność za sprawy duchowe i materialne naszej parafii włączając się czynnie w rozszerzanie Królestwa Bożego.

Opr. Wojciech Machowski (na podstawie materiałów Ruchu dla Lepszego Świata)

Czym jest ruch Ruch dla Lepszego Świata – „MONDO MIGLIORE”?