Róże Różańcowe

w parafii św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli:

 1. Róża św. Katarzyny Sieneńskiej,
 2. Róża św. Andrzeja Apostoła, /Guzikówka/
 3. Róża św. Stanisława Biskupa Guzikówka/
 4. Róża św. Stanisława Kostki
 5. Róża św. Judy Tadeusza
 6. Róża św. Teresy
 7. Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Guzik Krystyna
 8. Róża św. Macieja Apostoła
 9. Róża św. Barbary
 10. Róża bł. Jolanty – Makoś Anna
 11. Róża św. Maksymiliana Kolbe – Kosiba Wiesława
 12. Róża św. Kazimierza – Zajdel Ludwika
 13. Róża św. Antoniego –
 14. Róża św. Jana Ewangelisty
 15. Róża św. Marka Ewangelisty
 16. Róża św. Łukasza
 17. Róża św. Brata Alberta
 18. Róża św. Wojciecha,
 19. Róża bł. Karoliny
 20. Róża św. Bartłomieja,
 21. Róża św. Marii Magdaleny
 22. Róża św. Jana Z Dukli
 23. Róża św. Jana Pawła II
 24. Róża św. Marii Magdaleny

Zmiana Tajemnic Różańcowych:

w każdą 2 niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 800

 


 

STATUT RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ:


I. Nazwa
1.Róże Żywego Różańca jako Grupy Modlitewne, są ruchem o charakterze modlitewno-formacyjnym. W Kościele katolickim istnieją one na mocy zatwierdzenia papieża Grzegorza XVI z dnia 29 stycznia 1832 r. W archidiecezji natomiast istnieją i działają na mocy Synodu Archidiecezji Przemyskiej, który określa je jako zasłużoną instytucję dla inspiracji modlitewnej i apostolskiej (st. 79 Synodu) oraz niniejszego Statutu.

2. Nazwa „Róże Żywego Różańca” oznacza: wspólnotę wierzących zjednoczonych przy Matce Bożej Różańcowej przez gorliwą modlitwę polegającą na medytacji tajemnic zbawienia.

II. Cel

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy:

  1. Troszczyć się o pomnożenie kultu Bożego;
  2. Starać się o dochowanie wierności Bogu w życiu codzien­nym;
  3. Dbać o wzrost duchowy należących do Róży;
  4. Troszczyć się o zbawienie wszystkich ludzi;
  5. Stawać w obronie wiary i Kościoła;
  6. Modlić się o jedność Kościoła i zjednoczenie chrześcijan;
  7. Włączać się w działania Kościoła lokalnego (różnego rodzaju dzieła pobożności, świadczenie miłości chrześci­jańskiej, troska o chorych, niesienie ratunku umierającym i działania mające na celu nawrócenie grzeszników, uwol­nienie dusz z ognia czyśćco­wego, oraz wyproszenie u Boga wszystkim ludziom wielorakich darów). (Zob. Jan XXIII, List Ap. do O. P. Peytona z r. 1963 i 1964).

III. Struktura:

  1. Grupami Róż Żywego Różańca w Archidiecezji Przemys­kiej kieruje Biskup Diecez­jalny przez wyznaczonego dusz­pasterza diecezjalnego, który wraz z powołanymi kapła­nami z poszczególnych archiprezbiteratów tworzą Archidie­cezjalną Konsultę Róż Żywego Różańca. Do Konsulty mo­gą także należeć kapłani kierujący poszczególnymi dzia­łami duszpasterstwa.
  2. W każdym archiprezbiteracie działa Konsulta Archiprezbi­teralna, na czele której stoi kapłan, będący członkiem Kon­sulty Archidiecezjalnej. W skład tej Konsulty wchodzą wy­znaczeni kapłani z poszczególnych dekanatów.
  3. Kapłan z dekanatu wraz z przedstawicielami świeckimi poszczególnych parafii (zelatorami), wyznaczonymi przez księży proboszczów, tworzą Konsultę Dekanalną. W spot­kaniach tej Konsulty mogą uczestniczyć także duszpasterze odpowiedzialni w poszczególnych parafiach za Róże Ży­wego Różańca.
  4. W parafiach działają Konsulty Parafialne, którymi kieruje ksiądz proboszcz, bądź wyznaczony przez niego dusz­pasterz. Składają się one ze wszystkich zelatorów Róż fun­kcjonujących w parafii. Spośród tej Konsulty ksiądz pro­boszcz wyznacza przedstawiciela do Konsulty Dekanalnej.

IV. Zadania

A) Zadania Duszpasterza Róż Żywego Różańca:

 1. Sam codziennie odmawia Różaniec i bardzo sobie ceni jego wartość;
 2. Zna swoją Grupę i rozwija w niej działalność dusz­pasterską;
 3. Przyjmuje członków do Żywego Różańca i dba o Księgę różańcową;
 1. Co kwartał wygłasza konferencję do wszystkich człon­ków Żywego Różańca, może im wyświetlać filmy różań­cowe, misyjne i inne;
 2. Prowadzi miesięczną zmianę tajemnic, zapowiada inten­cję modlitewną oraz odpusty różańcowe;
 3. Dba o rozwój, oprawę liturgiczną nabożeństw różań­cowych;
 4. Współpracuje z katechetami w celu przyjmowania do Żywego Różańca dzieci i młodzieży;
 5. Współpracuje z Duszpasterzem Dekanalnym, Archiprez­biteralnym i Diecezjalnym w dziele krzewienia różnych form modlitwy różańcowej.

B) Zadania Konsult:

 1. Bliska współpraca z Konsultą nadrzędną;
 2. Planowanie działań duszpasterskich na cały rok;
 3. Współodpowiedzialność za całokształt pracy Róż Żywego Różańca;
 4. Poszukiwanie sposobów ożywienia istniejących Róż;
 5. Inspirowanie do tworzenia nowych Róż;
 6. Organizowanie spotkań dwa razy w roku w celu zreali­zowania powyższych zadań.

C) Zadania Zelatora:

 1. Stara się o zaprowadzenie ducha wspólnoty wśród człon­ków swojej Róży poprzez wspólne spotkania w czasie nabożeństw, wyjazdy na rekolekcje formacyjne lub piel­grzymki do sanktuariów, spotkania towarzyskie;
 2. Zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
 3. Czuwa, by Róża posiadała pełny skład – dwadzieścia osób. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków zelatora;
 1. Pilnuje, aby Róża wypełniała zlecone sobie zadania apostolskie;
 2. Utrzymuje stałą łączność między Różą a odpowiedzial­nym kapłanem.

D) Zadania Członków Róż Żywego Różańca:

 1. Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca po wpisaniu się do Parafial­nej Księgi Róż Żywego Różańca;
 2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
 3. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych;
 4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnoś­cią apostolską;
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika;
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

 

Statut powyższy zatwierdzam na okres pięciu lat. Aprobata Statutu ulega przedłużeniu o ile zainteresowani nie wniosą o jego nowelizację.

07.10.2004r

(-) † Józef Michalik – METROPOLITA PRZEMYSKI
(-) ks. Józef Bar – KANCLERZ KURII

Więcej na temat Róż Różańcowych na stronie: http://roze-rozancowe.pl/