Akcja Katolicka

Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w pierwsze środy miesiąca.


 

 

Charyzmat Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła.

Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”.

Historia powstania Akcji Katolickiej

Historia powstania Akcji Katolickiej w naszej papieskiej parafii jest od początku bardzo ściśle związana z grupą parafian, którzy darzą Sługę Bożego Jana Pawła II wielką czcią i miłością oraz odpowiedzieli czynnie na apel Ojca świętego i Biskupów polskich skierowany do wiernych świeckich o reaktywowanie tej organizacji.

Uchwałę o utworzeniu Akcji Katolickiej w Polsce podjęła Konferencja Episkopatu Polski obradująca w Poznaniu w okresie 28 – 30 kwietnia 1930 r. Statut ogólny Akcji Katolickiej został zatwierdzony 27 listopada 1930 r. przez Piusa XI. Główną uroczystością Akcji Katolickiej ustanowiono święto Chrystusa Króla. Wybuch II wojny światowej na 66 lat przerwał działalność Akcji Katolickiej w Polsce.

W styczniu 1993 r. podczas spotkania „Ad limina” Ojciec święty Jan Paweł II zaapelował do Biskupów polskich o wznowienie działalności Akcji Katolickiej następującymi słowami: „Akcja Katolicka, kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców, trzeba wiec, aby na nowo odżyła”. Słowa Ojca świętego stały się inspiracją dla Episkopatu Polskiego do pracy nad
odtworzeniem Akcji Katolickiej. Decyzją Episkopatu Polski otwarto każdej diecezji drogę do powołania Akcji Katolickiej.

Aktualnie Akcja Katolicka w Polsce posiada własny Statut, z którego wynika, że jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

W naszej archidiecezji przemyskiej Metropolita Przemyski Arcybiskup Józef Michalik dnia 25 grudnia 1995 r. wydał „Dekret erygowania Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej”. W naszej Parafii Akcja Katolicka została powołana dekretem ks. Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Józefa Michalika z dnia 6 grudnia 1996 r. Akcja Katolicka w naszej parafii liczyła wtedy 22 osoby świeckie bardzo czynnie angażujących się w sprawy parafii wspomagających tym samym swojego pierwszego asystenta ks. Proboszcza Jana Kutynę w sprawach duszpasterskichi gospodarczych.

Opracował: Stanisław Czaja