Zarządzenie Metropolity Przemyskiego dotyczące uroczystości I Komunii świętej w 2021 r.

Przemyśl, 16 kwietnia 2021 r., L.dz. 523/023/2021

Wobec potrzeby dostosowania się do obowiązujących obostrzeń pandemicznych w procesie organizacji uroczystości I Komunii świętej, pragnę przypomnieć, że współodpo­wie­dzial­ność i współ­organizacja I Komunii świętej spoczywa na księdzu proboszczu, wikariuszach, katechetach oraz rodzicach dzieci pierwszokomunijnych. Podejmowane decyzje powinny być poprzedzone wspólnymi konsultacjami i rozmowami, które zawsze muszą uwzględnić wytyczne służ sanitarnych (w chwili obecnej to 1 osoba na 20 m2, dystans i noszenie maseczki).

W związku z powyższym, w podejmowanych decyzjach, można wybrać następujące rozwiązania:

  1. Przenieść I Komunię świętą dla wszystkich dzieci na późniejszy, bardziej dogodny i bezpieczny czas.
  2. Zachować wcześniej ustalony termin oraz wyznaczyć nowy termin I Komunii świętej dla tych dzieci, których rodzice wyraźnie wyrażą taką wolę.
  3. W przy­padku większej ilości uczestników Mszy świętej pierwszokomunijnej, należy zapla­nować ją w odpowiednich grupach na kilku Mszach świętych, odpowiednio od siebie czasowo odległych, zarówno w niedzielę, jak i w dni powszednie np. podczas majówek lub w oktawie Bożego Ciała.
  4. W każdym przypadku należy przy­pom­nieć rodzicom dzieci pierwszokomunijnych o obowiązujących przepisach dot. limitu osób (zgromadzeń), co może wiązać się z dodatkową trudnością w organizacji uroczystości po zakończeniu obrzędów religijnych. Odpowiedzialność za tę część uroczystości spoczywa na rodzicach.

Rodziców dzieci pierwszokomunijnych prosimy, by w powyższej sprawie kontaktowali się ze swoimi księżmi proboszczami i odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do I Komunii świętej.

Z serca wszystkim błogosławię

✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum